menubar back.png
HairColorBAR Logo kuro.png
KIREI NETWORK
Thông tin tuyển dụng
Sản phẩm
Truy cập

Truy cập

Địa chỉ

  410 Vo Van Tan, District 3, Phuong 5, HCMC

Điện Thoại

  028 3832 8577

Giờ mở cửa

  [Mở cửa quanh năm]

   ・Bình Nhật   10:00~20:00

   ・Cuối tuần     9:00~19:00

© 2018 by KIREI NETWORK CO., LTD.